Privacyreglement Lieve Tied

 


In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):
Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) uw computer wordt geplaatst
en informatie over uw bezoek aan de Lieve Tied internetsite registreert;
Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 


1. Toelichting op het Reglement

 


Lieve Tied
mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen.
Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt.

Op grond van deze wet heeft Lieve Tied de plicht om haar klanten:

op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Lieve Tied worden verwerkt;
t
e melden wie de gegevens kunnen inzien;
v
oor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

 

Lieve Tied vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Lieve Tied in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Lieve Tied expliciet om uw toestemming moet vragen.

 


2. De persoonsgegevens die Lieve Tied gebruikt en het doel van het gebruik

 


Lieve Tied
verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van Lieve Tied, de website bezoekt, zich aanmeldt voor nieuwsbrieven van Lieve Tied of via het contactformulier contact met ons opneemt. Lieve Tied verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer. Bij het opstellen van levensverhalen worden de persoonsgegevens die hiervoor door u worden gedeeld met Lieve Tied verwerkt.

 

Deze gegevens stellen ons in staat om:

de overeenkomst die klanten met Lieve Tied sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
o
nze dienstverlening te kunnen leveren;
klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

 


IP-adressen/cookies

 


Lieve Tied
houdt IP-adressen bij van (potentiele) klanten die de website bezoeken. Deze gegevens stellen ons in staat om

te registreren welke internetsite/internetpagina’s u bezoekt;
de functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren;
bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiele) klanten zich interesseren;
ervoor te zorgen dat u niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
het productaanbod te verbeteren.

 

 

 

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies

 

Als u onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de hand van uw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak u onze website bezoekt en voor welke onderwerpen u zich interesseert. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid op de website.

 


3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

 


Lieve Tied
verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Lieve Tiedorganisatie, tenzij:

dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Lieve Tied met u heeft gesloten;
u daarvoor toestemming heeft gegeven.

 


4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

 


Lieve Tied verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van Lieve Tied worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door Lieve Tied beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te loggen in het digitale systeem.
de medewerkers van Lieve Tied hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Lieve Tied verstrekte persoonsgegevens;
Lieve Tied heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Lieve Tied hanteert een termijn van zeven jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Lieve Tied zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

 


5. Uw rechten als betrokkene

 


recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;

inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;

het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke)
verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;

het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

 


Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij op
info@lievetied.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Lieve Tied. Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met Lieve Tied opnemen en probeert Lieve Tied er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen. Uiteraard zal Lieve Tied ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan. Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Lieve Tied.

 


Privacyreglement
Lieve Tied versie maart 2018